Healthy Soba IKI


Avocado Kaisen Tororo (Cold)

Cold Soba
$20.16

Daikon Oroshi Soba (Cold)

Cold Soba
$15.12

Eggplant Soba (Cold)

Cold Soba
$15.12

Mango Salsa Soba (Cold)

Cold Soba
$15.12

Mori Soba (Cold)

Cold Soba
$11.34

Salad Soba (Cold)

Cold Soba
$15.12

Unagi Soba (Cold)

Cold Soba
$20.16

Yuzu-Miso Chicken Soba (Cold)

Cold Soba
$16.38

Yuzu-Miso Salmon Soba (Cold)

Cold Soba
$18.90

Immunity Soba (Cold)

Cold Soba
$17.64
 View Cart